идеята

  • От представеното в следващите страници може да се състави една сравнително пълна картина за развитието на нашия град през последните хиляда години. Тя се свежда до следното:

     

     

  • Градовете са като хората - имат свой външен облик и свой характер, свое минало, настояще и бъдеще. В Севлиево тези черти на много места се сливат и преплитат - навиците и традициите на севлиевци определят външния облик на града, минало и настояще съжителстват в хармония, а бъдещето вече прозира в общата картина, която се нарича "Градът край Росица".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...за общото благо на Севлиево и севлиевци"

Тотьо Грозев

 

 

 

ИСТОРИЯТА НА СЕВЛИЕВО
отразена в приписки, названията на местности, улици, фамилни имена и градския фолклор


  Историята на Севлиево - в надписи и преписки

За първи писмен източник относно историята на Севлиевския край трябва да считаме строителния надпис от църквата на средновековния Батошевски манастир. Каменната плоча с този надпис е открита случайно от батошевци при изкопни работи в района на сегашния манастир.За съжаление тя не е запазена тук, но историкът Кацев - Бурски е успял да снеме препис от нея, от който се разбира, че църквата в манастира е строена от двама майстори- Петър от Търнов и Гено от Хотел. Фактът, че редом с майстора от столицата Търновград е работил майстор от Хотел - предполага да е град т.е.Хотел да е имал значимо място в структурата на Втората българска държава.
Това се потвърждава и от каменния надпис на цар Михаил- Асен /1246-1256г./, намерен също в района на Батошевския манастир и съхраняван в Археологическия институт с музей при БАН. В този сравнително добре запазен надпис е казано, че по времето на цар Михаил - Асен син на Иван Асеня и внук на великия цар Асен е построен в горите Маториеви/ Стара планина/ манастир на името на Пресвета Богородица и царят дарява на този манастир селата Витен, Рибаре и Батошево за издръжка на монасите.
В османски данъчни регистри от ХV, XVI, и XVII в.наименованнето на града Хотел, трансформирано от езиковите закони на арабския език. достига до нас като Хоталич. В"Кратък регистър на джизнето от неверниците във вилаета/ окръга/ Търново, от 22 август 1618 год. четем : "Каза/околия/ Хоталич: с.Селви 9 къщи ...  В "Регистър на джизието от неверниците във вилаета Търново 1638-39 г."-"Каза Хоталич: с. Селви 12 къщи...", в "Кратък регистър на джизието от неверниците от вилаета Търново, отнасящ се за 1643-44 г."... Каза Хоталич с друго име Серви...с. Серви- 9 къщи".
Изнесеното до тук, съпоставено с резултатите от 25- годишните разкопки.

 

 

 

 

 


Каменен надпис на южната страна на църквата "Св. Пророк Илия" в Севлиево:

 "Церков сия Светаго Пророка Илия обновися повелением височайшего царя Махмуда турецкаго и настоянием же г. Илариона Архиепископа иждивение же общонародном 1834" / Тази църква на Светия Пророк Илия се обнови с разрешението на височайшия турски султан Махмуд, по настояване на архиепископ Иларйон със средствата на всички граждани,б.м./.

следва>>>

 

 

галерия

Батошевски мъжки манастир

 

 

О,вий,деца, не мълчете,не стойте!
Ясна, сладка, хвална песен возпойте!
Благодетеля нашага хваляще,
и род его всегда блажаще!
До где сега очи ваши не мигват,
гласи ваши до небето да стигнат.
Из уста ви хвални думи да изникнат-
Стефана Николаевича да хвалим, че друго да вдигнем- много се малим.

 

 

Храм "Свети Пророк Илия"