идеята

  • От представеното в следващите страници може да се състави една сравнително пълна картина за развитието на нашия град през последните хиляда години. Тя се свежда до следното:

     

     

  • Градовете са като хората - имат свой външен облик и свой характер, свое минало, настояще и бъдеще. В Севлиево тези черти на много места се сливат и преплитат - навиците и традициите на севлиевци определят външния облик на града, минало и настояще съжителстват в хармония, а бъдещето вече прозира в общата картина, която се нарича "Градът край Росица".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...за общото благо на Севлиево и севлиевци"

Тотьо Грозев

 

 

 

ИСТОРИЯТА НА СЕВЛИЕВО
отразена в приписки, названията на местности, улици, фамилни имена и градския фолклор


  Севлиево - в народната памет

Каменен надпис над източния вход на Хаджистояновото училище: "Созида ся оучилище сие надстоянием и иждивением Любороднаго господина X. Стояна Николаевича просвещение ради единородних 1844." /Това училище се изгради по желание и със средствата на любородния господин Хаджи Стоян Николов за просвещението на еднородните му братя през 1844 г, б.м./.
По-нататъшната история на Севлиево проследяваме по записите в библиотеките на манастирите Зограф в Атон и Рилския манастир, където е отразено развитието на града и неговия принос в националната култура.
- Зографски манастир"Свети
Георги". Църквата"Свети Никола'. Надпис
на икона "Си.Николай Мирликийски" от 5
март 1749 г. "Да се знати кога е довел гости
епитроп дяк от село Севлиево и са писали
всичко 1040 гроша милостиня".
Надпис "Хаджи Стояновоучилище"
- Зографски манастир, 1 януари 1759
г. "Изограф манастир, 1-ви ден януария.
Подир литургия на Св.Василий великаго. Бог
да го прости. Сию книгу Библию испросих го аз, проигумен йеромонах Игнатия у типографию Киевопечорской лаври от отца Серафима. Откупиха я поклонниците от село Севлиево за 40 гроша за служба на нихна душа во церквата "Свети Георгия Малий" у Зографский Атонский манастир... Дали са още 100 гроша..."
- "1762 г. месец март 11 ден. Да са знати кога съм придел на Света гора
Зографска со путнина от наше Савлиево 1000 гроша.
Този стар Псалтикий предадох аз от Ангел поп епитроп севлиевский. Печатан во великий град Москва при благоверната Елисавета цар Петрова. Платено е за той велик Божий печатник 205 аспри на Тарновград.
Три товара кожи овчи зо кожуси са аризали за мали сарандари и молитви /отслужване на парастаси и помени за починали близки б.м./"
- 1763 п, Зографски манастир, Църквата"Св.Никола". Московски печатен
миней."1763 мц.февруария, 10 ден. Какво са дошли гости от село Севлиево у
манастира Изографскип. Те са обдарили и откупили манастирската воденица на
Арсаната/пристанището,б.м./ за 2000 гроша суха пара. Приведе ги иерей Трохан
даскал общий". / Споменаването на "Трохан даскал общий" през 1763 г.- годината, в
която Паисий Хилендарски разпространява своята " История славяноболгарская",
недвусмислено свидетелства, че още по това време в Севлиево е имало наченки на
образование б.м./


 

 

 

Духовното наследство на едно населено място- песни, поговорки, пословици- в някои случаи отразяват реални исторически събития и личности.

Галерия

 

Хаджистояновото училище

Снощи си минах през през Севлиево,
през Севлиево, през черковата.
Там аз видях два гроба нови,
два гроба нови, що заровени.
На гробовете две свещи горят,
две свещи горят, що запалени.
До гробовете две млади булки,
две млади булки с черни фистани.
Жално плачеха, люто кълняха:
"Бог да убие тез арнаути,
тез арнаути, тез капасъзи,
дето убиха чича Иванча,
чича Иванча и Хаджи Сава
 

 

 

 

Духовното наследство на едно населено място- песни, поговорки, пословици- в някои случаи отразяват реални исторически събития и личности.